biuro@czasnastaz.edu.pl +48 85 653 77 00
17 SIE 2018

Innowacje społeczne zrealizowane w woj. śląskim

Na terenie woj. śląskiego zrealizowano 3 innowacje społeczne. Pierwsza z nich "WORK for JOB - przez praktykę do pracy program zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów socjologii” zakończyła się 01.07.2018 r. (Pomysłodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach; Grantobiorca: Miasto Tychy), druga „Solve the case!” zakończyła się 14.07.2018 r. (Pomysłodawca: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) oraz trzecia „Kariera zaczyna się na Uczelni” zakończyła się 31.07.2018 r. (Pomysłodawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach). Wszystkie innowacje poddane zostały ewaluacji wewnętrznej on-going w trakcie których odbyły się spotkania fokusowe z uczestnikami testowania (FGI), wywiady pogłębione (IDI) oraz wywiady CATI. W trakcie przeprowadzonych rozmów ewaluator wraz z uczestnikami pochylili się nad zagadnieniami takimi jak opracowanie wskazówek dla przyszłych użytkowników powyższych rozwiązań ułatwiających przejście z edukacji (poziom szkoły wyższej) do pracy, wspólnie dokonano analizy grantów w kierunku opracowania rekomendacji wdrożeniowych oraz zrelacjonowano rzeczywisty przebieg zrealizowanych działań.

 

Jednym z etapów innowacji "WORK for JOB - przez praktykę do pracy program zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów socjologii” było podsumowanie zrealizowane w formie konferencji, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencję rozpoczął dr. hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki – Dyrektor Instytutu Socjologii. Następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, Pani Katarzyna Ptak przedstawiła założenia projektu, po czym dr. hab. Rafał Muster – koordynator merytoryczny badań zaprezentował metodologię badań prowadzonych przez 9 studentów stacjonarnych studiów socjologicznych z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego (6 studentów drugiego roku studiów licencjackich I-go stopnia oraz 3 studentów pierwszego roku studiów magisterskich). Dzięki wsparciu pracownika naukowego ze strony uczelni oraz przedstawicieli PUP w Tychach (opiekun ze strony instytucji) studenci samodzielnie zaprezentowali swoje wyniki badań prowadzone w takich obszarach badawczych jak „Sytuacja młodzieży na rynku pracy”, „Sytuacja cudzoziemców na krajowym rynku pracy” oraz „Ewaluacja efektywności udzielanych dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. Etapem końcowym innowacji było wydanie 3 publikacji (publikacjom sygnowanym nazwiskami wykonawców/studentów nadano nr ISBN), które zostały upowszechnione i przekazane następującym instytucjom/podmiotom:

- Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

- Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych UŚ

- Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UŚ

- Biblioteka Śląska

- Biuro Karier UŚ

- Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

- Powiatowe Urzędy Pracy

- Pracodawcy i przedsiębiorcy biorący udział w badaniach Focusowych

- Prezydent Miasta Tychy

- Starosta Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego

- Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa

- Podstrefa Tyska KSSE S.A

- Grupa Doradcza Otawa Group Sp. z o.o. Sp.k

- Opiekun naukowy z ramienia UŚ

 

Skrócony opis innowacji społecznych:

1. WORK for JOB: przez praktykę do pracy to program zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów socjologii w trakcie badań realizowanych na rzecz powiatowego urzędu pracy. Prowadzenie badań zamówionych przez urząd pracy pozwala studentom rozwijać warsztat pracy i ćwiczyć kompetencje w realiach rynkowych na rzeczywistych projektach badawczych ale także jest okazją do poznawania samego rynku pracy oraz zasad nim rządzących co jest przygotowaniem stażystów do osobistego wejścia na ten rynek 

2. SOLVE THE CASE! to kreatywna formuła zdobywania doświadczeń praktycznych przez studentów medycyny w formie warsztatów oraz medycznej gry zespołowej opartej na zasadach „escape the room”. Model oferuje zaprojektowane we współpracy z praktykami i dydaktykami uczelni medycznej różnorodne scenariusze edukacyjne dostosowane do katalogu kwalifikacji, zadań zawodowych czy sytuacji kryzysowych zidentyfikowanych jako kluczowe dla przyszłych lekarzy.

3. Kariera zaczyna się NA UCZELNI to wieloetapowy model zdobywania doświadczeń praktycznych przez studentów, rozpoczynający się już na pierwszym roku studiów. Model polega na rozpoczęciu współpracy pomiędzy studentem a potencjalnym pracodawcą w wyniku wprowadzenia w siatkę studiów programu umożliwiającego kontakt pomiędzy zainteresowanymi. Długoterminowe wsparcie w połączeniu z praktykami służy płynnemu przejściu z edukacji do pracy z obustronną korzyścią zarówno dla studenta jak i pracodawcy.

Powrót do aktualności

+48 85 653 77 00 - Biuro Projektu

Białostocka Fundację Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok